IMED HOSPITALES
Make and manage your medical appointments from your mobile

Installeren

Afspraak maken Medisch dossier inzien

966 91 51 51

De Directie van de organisatie IMED Hospitales>, een onderneming die gespecialiseerd is in medische dienstverlening binnen het vastgestelde toepassingsgebied, is er zich van bewust dat de verlening van kwaliteitsdiensten aan patiënten een fundamentele pijler is voor de juiste werking van de onderneming, rekening houdend met de bescherming van het milieu bij de verwezenlijking van haar doelstellingen en handelingen. Ons engagement bestaat dan ook in het toepassen en handhaven van de certificatie van een Geïntegreerd Kwaliteits en Milieubeheersysteem in overeenstemming met de normen ISO 9001 en 14001.

ISO IMED Hospitales

Om initiatieven te bevorderen die bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en zo de tevredenheid van de klant en de bescherming van het milieu te waarborgen, definieert de Directie haar Kwaliteits- en Milieubeleid op basis van de volgende principes:

  • Het opstellen van programma’s voor permanente opleiding voor alle werknemers van de organisatie, om zo de hoogste graad van bekwaamheidte waarborgen in de vervulling van hun taken en de juiste omgang met de patiënten.
  • Het voortdurend zoeken naar de beste technologieën die beschikbaar zijn op de markt en het uitvoeren van een programma voor permanente modernisering van de hulpbronnen en middelen, om zo een dienstverlening van de allerhoogste kwaliteitte bewerkstelligen.
  • Het voldoen aan de toepasselijke eisen, zowel die van de klanten als de wettelijke eisen en alle andere eisen die op de organisatie van toepassing zijn.
  • Het instellen van verbeteringsinstrumenten om permanent de doeltreffendheidvan het geïntegreerde beheersysteem te kunnen verbeteren.
  • Het uitbreiden van de hulpmiddelen om de klachten en mededelingen van belanghebbenden doeltreffend af te handelen en zo de klanttevredenheidte verhogen.
  • Het voorkomen van verontreinigingdoor de effecten van de voornaamste milieuaspecten te minimaliseren, voornamelijk het afval dat wordt gegenereerd door onze activiteiten en diensten.
  • Het bepalen van kwaliteits- en milieu-indicatoren die ons in de mogelijkheid stellen om de naleving van de eisen en doelstellingen van onze processen en het milieugedrag van onze organisatie te meten.